Access

257, Setoda, Setoda-cho, Onomichi-shi, Hiroshima, 7222411, Japan